Castellum investerar och förvärvar för drygt 200 Mkr

Castellum har genom helägda dotterbolag beslutat om en investering uppgående till 48 Mkr och förvärv av fyra fastigheter för 155 Mkr.

Aspholmen Fastigheter AB kommer att uppföra en kontorsbyggnad om ca
3 700 kvm vid den södra infarten till arbetsområdet Aspholmen i
Örebro. Ett hyreskontrakt avseende hela ytan har tecknats med ett
företag som för närvarande hyr lokaler i ett flertal byggnader inom
arbetsområdet. Investeringen uppgår till 48 Mkr och inflyttning är
beräknad till årsskiftet 2006/2007.

Fastighets AB Brostaden har förvärvat en industrifastighet med en
uthyrningsbar yta om ca 15 000 kvm för 68 Mkr. Fastigheten som är
belägen i Mariehäll är delvis vakant. Tillträde sker under december
2005. Brostaden äger sedan tidigare ett antal fastigheter i Mariehäll
med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 90 000 kvm.

Brostaden har också förvärvat en outhyrd kommersiell fastighet i
Sollentuna om ca 4 000 kvm uthyrningsbar yta för 25 Mkr. Byggnaden
innehåller butiks- och verkstadslokaler. Tillträde har skett under
december 2005. Brostaden äger sedan tidigare ett antal fastigheter i
Sollentuna med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 50 000 kvm.

Harry Sjögren AB har förvärvat två lager/industrifastigheter i Borås
om sammanlagt ca 15 000 kvm uthyrningsbar yta för 62 Mkr. En av
fastigheterna innehåller dessutom en outnyttjad byggrätt om ca 8 000
kvm. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till ca 85% och tillträde
har skett under december 2005. Harry Sjögren AB äger sedan tidigare
ett flertal fastigheter i Borås med en sammanlagd uthyrningsbar yta
om ca 75 000 kvm.

På Castellums hemsida finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
för¬valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56