Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 11% och utdelningen föreslås höjas till 10,50 kronor

 • Hyresintäkterna för 2005 uppgick till 1 907 Mkr (1 856 Mkr
  * Årets resultat efter skatt uppgick till 1 294 Mkr (916),
   motsvarande 31,56 kronor (22,34) per aktie.
  * Förvaltningsresultatet förbättrades med 11% till 820 Mkr (741),
   motsvarande 20,00 kronor
   (18,07) per aktie.
  * Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kronor (9,50) per aktie
   samt en aktiesplit 4:1, innebärande att en gammal aktie ersätts
   med fyra nya.

Årets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 820 Mkr (741), motsvarande
20,00 kr (18,07) per aktie. Förbättringen uppgår till 11% och har
uppnåtts främst på grund av ett större fastighetsbestånd och lägre
räntenivåer. Under året uppgick värdeförändringar på fastigheter och
derivat till 932 Mkr (660) respektive -40 Mkr (-146)

Under året har investerats för 1 357 Mkr (1 268), varav 760 Mkr (848)
avser förvärv och 597 Mkr (420) investeringar i befintliga
fastigheter. Vidare har 25 fastigheter (28) sålts för ett sammanlagt
försäljningspris
om 468 Mkr (494).

"Jag är mycket nöjd med 2005 års resultat och att målet om 10%
tillväxt i förvaltningsresultatet uppnåtts" säger VD Håkan Hellström
i en kommentar. "Den positiva trenden för nettouthyrningen
tillsammans med att föregående års investering om 1,4 miljarder får
full resultateffekt, gör att jag ser med tillförsikt på 2006"
tillägger Håkan Hellström.

Vid dagens styrelsesammanträde beslutades att föreslå årsstämman
följande:
- en utdelning om 10,50 kr per aktie och att tisdagen den 28 mars
2006 skall vara avstämningsdag för utdelning,
- att genomföra en aktiesplit 4:1, varigenom en gammal aktie ersätts
med fyra nya,
- att styrelsen ges förnyat mandat att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier,
- att anta en ny bolagsordning med anledning av bland annat
föreslagen aktiesplit och den nya aktiebolagslagen.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Jan
Kvarnström, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Stig-Arne Larsson och Göran
Lindén samt nyval av Christer Jacobson. Till styrelsens ordförande
föreslås Jan Kvarnström. Arvodet till styrelsen föreslås vara
1 600 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000
kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2005

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), Västra Småland
(Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56