Förslag till årsstämman i Castellum AB

Inför Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 23 mars 2006 kommer
följande förslag att framläggas.

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kronor per aktie samt att
  • Styrelsen föreslår en aktiesplit 4:1, varigenom en gammal aktie
  • För att bland annat genomföra spliten och för att uppdatera och
  • Styrelsen föreslår ett fortsatt bemyndigande för styrelsen att,
  • Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan
  • Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar inrätta en

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden
framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggjorts genom
annonser i Post & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och
Göteborgs-Posten. Kallelsen finns dessutom på www.castellum.se.

Bilaga: Kallelse

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
för¬valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56