Årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs årsstämma den 23 mars 2006 fastställdes styrelsens
förslag till vinst-disposition innebärande en utdelning om 10,50
kronor per aktie. Tisdagen den 28 mars 2006 fastställdes som
avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen skall vara 1 600 000
kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000
kronor till envar av de övriga styrelse-ledamöterna. Beloppen
inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade välja om tidigare styrelseledamöter Jan Kvarnström,
Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Mats
Israelsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén samt att som ny
styrelseledamot välja Christer Jacobson. Till styrelsens ordförande
valdes Jan Kvarnström.
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2007 års
årsstämma för att framlägga förslag till bland annat val av
styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen inrättas genom att
styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största
ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2006 och be dem utse en
ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens
ledamöter skall publiceras i Castellums delårsrapport för årets tre
första kvartal.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställnings-villkor för bolagsledningen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en aktiesplit 4:1,
varigenom en gammal aktie ersätts av fyra nya aktier samt styrelsens
förslag till ändring av bolagsordningen för bl a anpassning till den
nya aktiebolagslagen. Avstämningsdag för spliten planeras vara den 27
april 2006.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att - i syfte att justera
bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa årsstämma,
förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i
bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att i samma
syfte under tiden intill nästa årsstämma överlåta egna aktier som
bolaget innehar.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
för¬valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56