Castellum investerar för 205 Mkr och säljer för 112 Mkr

Castellum har beslutat om en investering i befintlig fastighet
uppgående till 43 Mkr och genom helägda dotterbolag förvärvat åtta
fastigheter för 162 Mkr samt sålt sex fastigheter för 112 Mkr.

Aspholmen Fastigheter AB har tecknat ett tioårigt hyreskontrakt med
Upsala Nya Tidning, UNT vilket innebär att ombyggnation av H-Centrum
i centrala Uppsala nu påbörjas. Drygt 3 000 kvm fördelat på kontors-
och butikslokaler kommer att iordningställas för UNT:s huvudkontor,
redaktioner och citybutik. Investeringen uppgår till 43 Mkr och
inflyttning är planerad till årsskiftet 2006/2007.

Harry Sjögren AB har förvärvat tre kommersiella fastigheter, två i
Göteborg och en i Mölnlycke om totalt 10 600 kvm uthyrningsbar yta
för 80 Mkr. Drygt 2 500 kvm utgörs av kontorslokaler och resterande
ytor är lager- och industrilokaler. På en av fastigheterna finns en
outnyttjad byggrätt om
ca 3 000 kvm. Vid tillträdet den 1 februari var i princip samtliga
ytor uthyrda.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en fastighet i Lund om totalt
5 500 kvm uthyrningsbar yta för 42 Mkr. Den uthyrningsbara ytan är
fördelad på ca 3 500 kvm lager- och industriytor och ca 2 000 kvm
kontorsytor. Fastigheten ligger i Ideon-området och har ett bra
exponeringsläge mot E22. Vid tillträdet, som sker senast den 31
december 2006 eller det tidigare datum som parterna kommer överens
om, kommer merparten av ytorna att vara vakanta.

Fastighets AB Brostaden har förvärvat en vakant industrifastighet om
ca 1 300 kvm uthyrningsbar yta för 7 Mkr. Fastigheten är belägen i
Veddesta industriområde i Järfälla kommun där flera olika branscher
är verksamma inom såväl byggindustri som lager, logistik och handel.
Tillträde har skett under februari.

Fastighets AB Corallen har förvärvat två kommersiella fastigheter om
sammanlagt 3 800 kvm uthyrningsbar yta för 19 Mkr. Fastigheterna som
innehåller en möjlig byggrätt om totalt 5 000 kvm
är belägna på Ljungarums industriområde i Jönköping med god
anslutning till E4 samt närhet till centrum. Tillträde sker i början
av mars.

Eklandia Fastighets AB har förvärvat en kommersiell fastighet på
Ringön i Göteborg om drygt 2 000 kvm uthyrningsbar yta för 14 Mkr.
Fastigheten består av tre byggnader och innehåller kontors-, butiks-
och lagerytor. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om ca 500
kvm. Vid tillträdet den
1 februari var samtliga ytor uthyrda.

Eklandia har sålt fem fastigheter i Göteborg varav en kommersiell
fastighet om ca 800 kvm uthyrningsbar yta för 7 Mkr vilket med 1 Mkr
översteg verkligt värde. De övriga var bostadsfastigheter om totalt
ca 6 000 kvm, som såldes till nybildade bostadsrättsföreningar. Den
sammanlagda försäljningssumman uppgick till 98 Mkr vilket med 23 Mkr
översteg verkligt värde. Fastigheterna frånträddes under februari.

Aspholmen Fastigheter AB har sålt en mindre kontorsfastighet i
Västerås om ca 2 000 kvm för 7 Mkr vilket med 2 Mkr översteg verkligt
värde.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56