Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 10%

  • Hyresintäkterna för perioden januari - mars 2006 uppgick till 490

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 194 Mkr (176), motsvarande
4,73 kr (4,29) per aktie. Förbättringen uppgår till 10%.

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till 52 Mkr (70) respektive 85 Mkr (-18). Efter avdrag för skatt om
92 Mkr (65) uppgick det redovisade resultatet till 239 Mkr (163)
motsvarande 5,83 kr (3,98) per aktie.

Under perioden har investerats för 362 Mkr (183), varav 169 Mkr (85)
avser förvärv och 193 Mkr (98) investeringar i befintliga
fastigheter. Vidare har sex fastigheter (14) sålts för ett sammanlagt
försäljningspris om 112 Mkr (310).

"Jag är nöjd med att vårt övergripande mål om 10% tillväxt i
förvaltningsresultatet uppnåtts trots att vintern varit både kall och
snörik vilket medfört förhöjda driftskostnader" säger VD Håkan
Hellström i en kommentar

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2006

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 21 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), Västra Småland
(Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56