Castellum investerar för 656 Mkr

Castellum har genom helägda dotterbolag förvärvat 12 fastigheter för
630 Mkr och beslutat om investering i en befintlig fastighet om 26
Mkr samt sålt en fastighet för 13 Mkr.

En kommersiell fastighet i Uppsala om ca 10 000 kvm uthyrningsbar yta
har förvärvats för 119 Mkr. På fastigheten som ligger i
handelsområdet Boländerna finns en outnyttjad byggrätt om ca 3 000
kvm. Vid tillträdet den 1 juni var i princip samtliga ytor uthyrda.

En kommersiell fastighet i Örebro om ca 10 500 kvm uthyrningsbar yta
har förvärvats för 41 Mkr. På fastigheten, som är belägen i
arbetsområdet Holmen vid den norra infarten till Örebro, finns en
outnyttjad byggrätt om ca 6 000 kvm. Närheten till E18/E20 innebär
såväl bra skyltläge som god tillgänglighet. Vid tillträde som skett
under maj månad var uthyrningsgraden ca 75 %.

Vidare har tre mindre kommersiella fastigheter, en i Örebro, en i
Malmö och en i Växjö med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 4 800
kvm samt en markfastighet i Malmö med en areal om ca 8 200 kvm
förvärvats för totalt 34 Mkr.

Efter att ett 6-årigt hyreskontrakt tecknats har om- och tillbyggnad
av Sesamfröet 1 i Mölndal påbörjats. Cirka 2 000 kvm byggs om och ca
1 000 kvm byggs till. Vid förvärvstillfället, hösten 2005, var
fastigheten outhyrd. Investeringen uppgår till 26 Mkr och vid
inflyttningen som är planerad till årsskiftet 2006/2007 kommer
samtliga ytor att vara uthyrda.

En mindre bostadsfastighet i östra Göteborg har sålts för 13 Mkr. Den
uthyrningsbara ytan uppgår till 1 053 kvm fördelat på 14 lägenheter.

Ovanstående transaktioner har genomförts under maj och juni.

Under inledningen av juli har sex kommersiella fastigheter
lokaliserade i Solna, Kista, Vällingby och Upplands-Väsby om totalt
ca 48 000 kvm uthyrningsbar yta, varav merparten utgörs av
kontorslokaler, förvärvats för 436 Mkr. Samtliga fastigheter har
närhet till genomfartsleder och goda allmänna kommunikationer. Den
ekonomiska uthyrningsgraden vid tillträdet i månadsskiftet
augusti/september beräknas uppgå till ca 45 %.

Nuvarande verkställande direktören i dotterbolaget Fastighets AB
Briggen, Bengt Arne Johansson, kommer efter 10 år som VD att gå i
pension under senare delen av 2006. Till ny verkställande direktör,
från och med den 1 september 2006 har utsetts Gunnar Östenson som
tidigare varit verksam inom IKEA och Skanska.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 22 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56