Castellums nettouthyrning fortsatt stark

 • Hyresintäkterna för perioden januari - juni 2006 uppgick till 984
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 668 Mkr (546),
   motsvarande 4,07 kronor (3,33) per aktie.
  * Förvaltningsresultatet förbättrades med 10% till 417 Mkr (379),
   motsvarande 2,54 kronor (2,31) per aktie.
  * Nettouthyrningen har under perioden haft en fortsatt stark
   utveckling och uppgick till 41 Mkr, vilket nästan är en
   fördubbling mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 417 Mkr (379), motsvarande
2,54 kr (2,31) per aktie. Förbättringen uppgick till 10%.

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till 325 Mkr (531) respektive 168 Mkr (-155). Efter avdrag för skatt
om 242 Mkr (209) uppgick det redovisade resultatet till 668 Mkr
(546), motsvarande 4,07 kr (3,33) per aktie.

Under perioden har investerats för 834 Mkr (736), varav 361 Mkr (499)
avser förvärv och 473 Mkr (237) investeringar i befintliga
fastigheter. Vidare har 7 fastigheter (24) sålts för ett sammanlagt
försäljningspris om 126 Mkr (428). Tillsammans med förvärv gjorda
under början av juli uppgår investeringarna under året till 1,3
miljarder.

"Jag är mycket nöjd med att Castellums organisation lyckats ta
tillvara den goda efterfrågan på lokaler" säger VD Håkan Hellström i
en kommentar." Nettouthyrningen tillsammans med gjorda investeringar
innebär goda förutsättningar för en positiv resultatutveckling
framgent" tillägger Håkan Hellström.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 22 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Kungsbacka),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2006