Castellum investerar för 329 Mkr och säljer för 53 Mkr

Castellum har genom helägda dotterbolag förvärvat fastigheter för 130
Mkr och beslutat om investeringar uppgående till 199 Mkr samt sålt
fastigheter för 53 Mkr.

På Norra Älvstranden, som är Göteborgs nya och stora
exploateringsområde, är under uppförande en kontorsfastighet om ca
5 000 kvm. Investeringen är beräknad till 126 Mkr och byggnaden
planeras vara färdigställd under andra kvartalet 2007. För närvarande
är ca 20 % av den uthyrningsbara ytan kontrakterad.

En kommersiell fastighet i centrala Växjö om 5 400 kvm uthyrningsbar
yta, såväl kontors- som butikslokaler, har förvärvats för 31 Mkr.
Fastigheten har stora vakanser och kommer att bli föremål för
omfattande renovering.

Vidare har en mindre industrifastighet i Västerås förvärvats för 4
Mkr. Fastigheten är belägen i Norra Tunbytorp och den uthyrningsbara
ytan uppgår till 760 kvm.

En bostadsfastighet i Helsingborg har sålts till en nybildad
bostadsrättsförening för 35 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till
2 800 kvm fördelat på 25 lägenheter.

Vidare har en del av en fastighet sålts i Helsingborg för 11 Mkr. Den
sålda tomtmarken uppgår till 6 300 kvm.

På Tyresö i Stockholm har sålts en mindre kontorsfastighet om ca
1 400 kvm för 7 Mkr.

Ovanstående affärer har genomförts under tredje kvartalet. I början
av oktober har dessutom följande affärer genomförts.

En kommersiell fastighet i Göteborg om ca 9 500 kvm uthyrningsbar yta
har förvärvats för 80 Mkr. Fastigheten är belägen vid
Klippan/Rödastensmotet och var vid tillträdet i princip fullt uthyrd.

Efter att ett 10-årigt hyreskontrakt tecknats har
planering/projektering av nybyggnation om ca 10 000 kvm uthyrningsbar
yta inletts. Byggnaden som kommer att bestå av 8 500 kvm industriytor
och 1 500 kvm kontorsyta är belägen i Lerum. Den beräknade
investeringen uppgår till 73 Mkr och inflyttning är planerad till
hösten 2007.

Två kommersiella fastigheter om sammanlagt 5 700 kvm uthyrningsbar
yta, varav kontor ca 1 200 kvm, har förvärvats för 15 Mkr. Den ena
fastigheten är belägen i Borås och den andra i Lerum. Fastigheterna
förvärvas utan vakanser men med uppsagda kontrakt.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 23 miljarder kronor och
består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56