Fortsatt tillväxt i Castellums förvaltningsresultat

- Hyresintäkterna för perioden januari - september 2006 uppgick till
1 488 Mkr
(1 422 Mkr motsvarande period föregående år).

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 836 Mkr (743),
motsvarande 5,10 kronor (4,53) per aktie.

- Förvaltningsresultatet förbättrades med 9% till 662 Mkr (610),
motsvarande 4,04 kronor (3,72) per aktie.

- Nettouthyrningen har haft en fortsatt stark utveckling och uppgick
under perioden till 77 Mkr (54).

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 662 Mkr (610), motsvarande
4,04 kr (3,72) per aktie. Förbättringen uppgick till 9%.

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till 356 Mkr (543) respektive 119 Mkr (-125). Periodens resultat
efter skatt uppgick till 836 Mkr (743), motsvarande 5,10 kr (4,53)
per aktie.

Under perioden har investerats för 1 545 Mkr (911), varav 877 Mkr
(527) avser förvärv och 668 Mkr (384) investeringar i befintliga
fastigheter. Vidare har 9 fastigheter (25) sålts för ett sammanlagt
försäljningspris om 179 Mkr (468).

"Marknaden uppvisar en fortsatt bra efterfrågan på lokaler och jag är
mycket nöjd med nettouthyrningen under året" säger VD Håkan Hellström
i en kommentar. "Den fortsatt goda tillväxten i svensk ekonomi kommer
dock att innebära högre räntenivåer" tillägger Håkan Hellström.

En valberedning har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och
utgörs av: László Szombatfalvy, Lars Öhrstedt representerande AFA,
Åsa Nisell representerande Robur samt styrelsens ordförande Jan
Kvarnström.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 23 miljarder kronor och
består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Kungsbacka),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på
OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2006