Castellum investerar för 443 Mkr

Castellum har genom helägda dotterbolag förvärvat två fastigheter för
188 Mkr och beslutat om ny-, till- och ombyggnationer om 255 Mkr

En fastighet i Hagalunds industriområde, Solna kommun har förvärvats
för 48 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 3 700 kvm varav 1 400
kvm utgörs av kontor och 2 300 kvm lager/industri. Tillträde skedde i
början av november. Fastigheten är fullt uthyrd.

En fastighet i Kungsbacka har förvärvats för 140 Mkr. Den
uthyrningsbara ytan uppgår till 23 500 kvm varav ca 4 000 kvm utgörs
av kontorsytor och den resterande ytan består av lager- och
verkstadshallar. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till den
norra motorvägsavfarten. Markytan uppgår till 106 000 kvm och på
fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om ca 25 000 kvm.
Fastigheten förvärvas utan hyresgäster och tillträde sker i slutet av
december.

I centrala Malmö, vid Gustav Adolfs torg, kommer arbetet med att
tillskapa nya moderna butiker och kontor att påbörjas. Arbetet
omfattar om- och tillbyggnation av ca 4 000 kvm butiksytor och ca
2 500 kvm kontorsytor. Investeringen uppgår till 75 Mkr och
färdigställande kommer att ske etappvis för att vara helt klart under
hösten 2008.

Edison Park etapp 1, om 20 000 kvm, i Lund färdigställdes 2001 och
utfallet har varit mycket gott. Efterfrågan på den typ av lokaler som
Edison representerar har ökat. Arbetet med att starta byggnation av
etapp 2 har nu inletts. I ett första steg byggs ca 10 000 kvm kontor
till en beräknad investering om 180 Mkr. Mark- och grundarbeten
kommer samtidigt att utföras som gör det möjligt att senare bygga
ytterligare 10 000 kvm. Färdigställande av första steget i etapp 2
beräknas ske andra kvartalet 2008. Diskussioner med potentiella
hyresgäster förs men för närvarande finns inga hyreskontrakt skrivna.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 23 miljarder kronor och
består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är registrerad
på OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil
0706-94 74 50