Castellum etablerar sig i Linköping

Castellum har, genom helägda dotterbolag, investerat i åtta
fastigheter för 493 Mkr, samt sålt två fastigheter för 29 Mkr

I Linköping har under januari 2007 fyra fastigheter förvärvats för
373 Mkr. Fastigheterna ligger i området Mjärdevi Science Park och
omfattar 35 000 kvm uthyrningsbar yta varav cirka 26 000 kvm utgörs
av kontorslokaler. Vakansen uppgår till drygt 35 %. Byggnaderna är
uppförda mellan 1984 - 2002 och håller generellt en hög teknisk
standard. Förutom den befintliga uthyrningsbara ytan finns
ytterligare cirka 6 000 kvm i outnyttjade byggrätter. Linköping
kommer att utgöra ett nytt marknadsområde i dotterbolaget Corallen.

Linköpings kommun ingår i Sveriges fjärde storstadsregion och
erbjuder en god infrastruktur, tillgång till hög kompetens och en
positiv befolkningsökning vilket sammantaget skapar goda
förutsättningar för fortsatt tillväxt. Mjärdevi Science Park, nära
granne med universitetet, omfattar drygt 180 företag med totalt 4 000
anställda.

I Göteborg, på Eriksbergsområdet, har en kontorsfastighet förvärvats
för 53 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 6 400 kvm och vid
tillträdet i slutet av december 2006 uppgick den ekonomiska
uthyrningsgraden till 70 %.

En kommersiell fastighet i Jönköping har förvärvats för 19 Mkr.
Fastigheten är belägen i Hagaområdet med bra exponeringsläge och
anslutning till Rv 40. Byggnaden har en uthyrningsbar yta om 3 300
kvm med behov av modernisering varför renovering och tillbyggnation,
till en beräknad investering om 12 Mkr, kommer att utföras under
2007. Fastigheten var vid tillträdet i slutet av december 2006 fullt
uthyrd på ett 11-årigt hyresavtal.

I slutet av december 2006 har två fastigheter i Örebro förvärvats för
36 Mkr. Fastigheterna är belägna i Bista respektive Gustavsvik. Den
uthyrningsbara ytan uppgår till 6 500 kvm varav 2 700 utgörs av
kontorslokaler och 3 800 kvm är lagerlokaler. Vid tillträdet är
fastigheten i Bista helt vakant medan den andra fastigheten är fullt
uthyrd.

Vidare har, under slutet av december 2006, två fastigheter, en i
Göteborg och en i Gnosjö, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om
8 600 kvm sålts för 29 Mkr vilket med 6 Mkr översteg verkligt värde.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 23 miljarder kronor och
består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö, Linköping). Castellumaktien är
registrerad på OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil
0706-94 74 50