Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 8% och utdelningen föreslås till 2,85 kronor

  • Hyresintäkterna 2006 uppgick till 2 014 Mkr (1 907 Mkr föregående
   * Årets resultat efter skatt uppgick till 1 674 Mkr (1 294),
     motsvarande 10,21 kronor (7,89) per aktie.
   * Förvaltningsresultatet förbättrades med 8% till 883 Mkr (820),
     motsvarande 5,38 kronor (5,00) per aktie.
   * Styrelsen föreslår en utdelning om 2,85 kronor (2,62) per aktie,
     motsvarande en ökning om 9%

Årets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 883 Mkr (820), motsvarande
5,38 kr (5,00) per aktie. Förbättringen uppgår till 8% och är främst
en effekt av genomförda investeringar och lägre räntekostnader. Under
året uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat till 1 145
Mkr (932) respektive 178 Mkr (-40).

Under året har investerats för 2 283 Mkr (1 357), varav 1 292 Mkr
(760) avser förvärv och 991 Mkr (597) investeringar i befintliga
fastigheter. Vidare har 12 fastigheter (25) sålts för ett sammanlagt
försäljningspris om 460 Mkr (468) vilket gav 83 Mkr (71) i realiserat
resultat.

"Utöver ett bra resultat är det framför allt två saker jag vill
framhålla - vårt framgångsrika uthyrningsarbete med 120 miljoner i
nettouthyrning och en högre investeringstakt med investeringar om 2,3
miljarder i intressanta fastigheter." säger VD Håkan Hellström i en
kommentar. "Det känns bra att ha med sig detta in i det nya året för
att möta de stigande räntorna" tillägger Håkan Hellström.

Vid dagens styrelsesammanträde beslutades att föreslå årsstämman
följande:

- en utdelning om 2,85 kronor per aktie och att tisdagen den 27 mars
2007 skall vara avstämningsdag för utdelning,
- att styrelsen ges förnyat mandat att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2006

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 24 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Värnamo, Jönköping, Växjö, Linköping). Castellumaktien är
noterad på OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta Håkan Hellström, verkställande
direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56