Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer m m i Castellum AB

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans
beslut, består av Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring,
László Szombatfalvy, Åsa Nisell, representerande Swedbank Robur, och
Castellums styrelseordförande Jan Kvarnström.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström,
Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Christer Jacobson och Göran Lindén. Till nya styrelseledamöter
föreslås Mats Wäppling och Per Berggren. Till styrelsens ordförande
föreslås Jan Kvarnström. De nuvarande styrelseledamöterna Mats
Israelsson och Stig-Arne Larsson har avböjt omval.

 Mats Wäppling är född 1956 och är verkställande direktör i SWECO AB.
 Mats Wäppling är utbildad civilingenjör vid KTH och har tidigare
 varit verksam som vVD i NCC AB och chef för NCC Property Development
 samt vVD och affärsområdeschef inom Skanska AB.
    SWECO är verksamt i Norden inom vatten, miljö, arkitektur och
 installation. Swecoaktien är noterad på OMX - Nordiska listan.
 Per Berggren är född 1959 och är verkställande direktör i Jernhusen
 AB. Per Berggren har ekonomisk- och teknisk utbildning från
 Stockholms universitet respektive KTH och har tidigare varit verksam
 som affärsområdeschef i Fabege AB, verkställande direktör i Drott
 Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.
    Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av
 stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen.
 Jernhusen ägs av svenska staten.

Arvodet till styrelsen föreslås vara oförändrat mot föregående år, 1
600 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000
kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.

Val av revisorer skall ske i samband med årsstämman 2007.
Valberedningen föreslår omval av Ingemar Rindstig, verksam inom Ernst
& Young samt Conny Lysér, revisorssuppleant, verksam inom KPMG. Till
ny revisor föreslås Carl Lindgren. De till omval respektive nyval
föreslagna revisorerna är samtliga auktoriserade revisorer. Caj
Nackstad som varit revisor i bolaget sedan 1994 har avböjt omval.

Carl Lindgren är född 1958 och är verksam inom KPMG. Carl Lindgren
har varit verksam som revisor i 25 år och är vald revisor i ett
flertal börsnoterade bolag.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför
2008 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på likartat
sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre
största registrerade ägarna vid utgången av det tredje kvartalet
2007. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 23 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Västra
Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö, Linköping). Castellumaktien är
noterad på OMX - Nordiska listan Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, valberedningens
ordförande. Tfn 08-696 40 50
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56