Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 22 mars 2007 kommer bl a
följande förslag att framläggas:

  * En utdelning om 2,85 kronor per aktie och tisdagen den 27 mars
   2007 som avstämnings-dag för utdelning.
  * Omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Marianne Dicander
   Alexandersson,
   Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén.
   Till nya styrelse-ledamöter föreslås Mats Wäppling och Per
   Berggren. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Kvarnström. De
   nuvarande styrelseledamöterna Mats Israelsson och Stig-Arne
   Larsson har avböjt omval. Styrelsearvodet föreslås vara
   oförändrat mot föregående år.
  * Omval av revisor Ingemar Rindstig och revisorssuppleant Conny
   Lysér. Till ny revisor föreslås Carl Lindgren. Caj Nackstad, som
   varit revisor i bolaget sedan 1994, har avböjt omval.
  * En ny valberedning inrättas inför 2008 års årsstämma.
   Valberedningen föreslås tillsättas på likartat sätt som tidigare
   genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största
   registrerade ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2007 och ber
   dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Dessa tre
   ledamöter jämte styrelsens ordförande skall utgöra
   valberedningen.
  * Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
   fastställs samt tidigare gällande incitamentsprogram för
   bolagsledningen förnyas.
  * Styrelsen ges förnyat mandat att besluta om förvärv och
   överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 25 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Värnamo, Jönköping,
Växjö, Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX - Nordiska
listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56