Årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs årsstämma den 22 mars 2007 fastställdes styrelsens
förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 2,85 kronor
per aktie. Tisdagen den 27 mars 2007 fastställdes som avstämningsdag
för utdelning.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöter Jan Kvarnström, Marianne
Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer
Jacobson, och Göran Lindén samt att som nya styrelse-ledamöter välja
Mats Wäppling och Per Berggren. Till styrelsens ordförande valdes Jan
Kvarnström. Vidare beslutade stämman att styrelsearvodet skall vara
oförändrat mot föregående år.

Stämman beslutade välja om revisor Ingemar Rindstig och
revisorssuppleant Conny Lysér samt att som ny revisor välja Carl
Lindgren.

På årsstämman avtackades Mats Israelsson och Stig-Arne Larsson som
varit styrelseledamöter sedan 1997 och Caj Nackstad som varit revisor
i bolaget sedan 1994.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2008 års
årsstämma för att framlägga förslag till bland annat val av
styrelseledamöter. Valberedningen inrättas genom att styrelsens
ordförande kontaktar de tre största registrerade ägarna vid utgången
av det tredje kvartalet 2007 och ber dem utse en ledamot vardera till
valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras
i Castellums delårsrapport för årets tre första kvartal.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Stämman beslutade vidare att godkänna
styrelsens förslag till nytt incitamentsprogram för bolagsledningen.
Beslutet innebar i princip en förnyelse av tidigare gällande
incitamentsprogram.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen, att - i syfte
att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa
årsstämma, förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga
aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen
att i samma syfte under tiden intill nästa årsstämma överlåta egna
aktier som bolaget innehar.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 25 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Kungsbacka)
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Värnamo, Jönköping,
Växjö, Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX - Nordiska
listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56