Castellum investerar för 249 Mkr

Castellum har förvärvat tre kommersiella fastigheter för 62 Mkr och
beslutat om ny-, till- och ombyggnation för 187 Mkr

I området Bista i Örebro har förvärvats en kommersiell fastighet för
30 Mkr. Fastigheten inrymmer två byggnader med en total uthyrningsbar
yta om ca 4 900 kvm fördelat på kontors-, lager- och
produktionslokaler. Vid förvärvstillfället i mars uppgick den
ekonomiska uthyrningsgraden till ca 90 %.

I Göteborg har förvärvats en kommersiell fastighet för 26 Mkr.
Fastigheten inrymmer en byggnad med en uthyrningsbar yta om ca 4 500
kvm fördelat på kontors- och lagerlokaler. Efter det att en
nyuthyrning kontrakterats kommer vissa hyresgästanpassningar att
göras uppgående till ca 6 Mkr. Vid förvärvstillfället i mars uppgick
den ekonomiska uthyrningsgraden till ca 70 %.

I Västerås har förvärvats en mindre fastighet för 6 Mkr. Fastigheten
inrymmer en byggnad med en uthyrningsbar yta om ca 2 800 varav
merparten utgörs av industrilokaler. Vid förvärvstillfället i mars
uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till ca 90 %.

Efter att ett hyreskontrakt har tecknats har arbetet inletts med att
uppföra en byggnad om ca 8 800 kvm i Värnamo. Merparten av ytorna
utgörs av butikslokaler. Investeringen är beräknad till 68 Mkr.
Inflyttning beräknas ske under våren 2008.

I Nordstaden i centrala Göteborg förvärvades under 2004 en
kontorsfastighet om ca 17 500 kvm. Samtliga kontorsytor är uthyrda.
Nu påbörjas den sista etappen med att bl a ställa i ordning mark- och
källarplan till butiksytor för kontrakterade hyresgäster. Den
beräknade investeringen uppgår till 75 Mkr och beräknas vara helt
färdigställd under början av 2008.

I Ljungarums industriområde i Jönköping, med god anslutning till E4
samt närhet till centrum, har arbetet inletts med att etappvis
genomföra nybyggnation av två byggnader samt ombyggnation av tre
byggnader. Den beräknade investeringen uppgår till 27 Mkr och sista
etappen beräknas vara färdigställd under hösten 2008.

I Högsbo industriområde Göteborg, med bra anslutning till ringleder
bebyggs en fastighet med en mindre byggnad om ca 1 900 kvm för 17
Mkr. Ytorna utgörs av industri- och produktionslokaler.
Färdigställande beräknas ske under hösten 2007 och samtliga ytor är
uthyrda.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 25 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Alingsås, Borås, Kungsbacka,
Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland (Värnamo,
Jönköping, Växjö, Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX -
Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil
0706-94 74 50