Castellums uthyrning och investeringstakt fortsatt hög

 • Hyresintäkterna för perioden januari - mars 2007 uppgick till 542
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 190 Mkr (239),
   motsvarande 1,16 kronor (1,46) per aktie.
  * Förvaltningsresultatet förbättrades med 6 % till 206 Mkr (194),
   motsvarande 1,26 kronor (1,18) per aktie.
  * Nettouthyrningen har haft en fortsatt stark utveckling och
   uppgick under perioden till 41 Mkr (16).
  * Under perioden har investeringstakten varit fortsatt hög och
   uppgick till 894 Mkr (362).

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 206 Mkr (194), motsvarande
1,26 kr (1,18) per aktie. Förbättringen uppgick till 6 % och var
främst en effekt av genomförda investeringar. Under perioden uppgick
värdeförändringar på fastigheter och derivat till 33 Mkr (52)
respektive 22 Mkr (85).

Under perioden har investerats för 894 Mkr (362), varav 667 Mkr (169)
avser förvärv och
227 Mkr (193) avser ny-, till- och ombyggnation.

"Första kvartalet påminner om sista halvåret föregående år med hög
investeringstakt, bra nettouthyrning och stigande räntor" säger VD
Håkan Hellström i en kommentar. "Etableringen på två nya orter -
Linköping och Halmstad känns naturligtvis spännande" tillägger Håkan
Hellström.

I enlighet med årsstämmans godkännande har gällande
incitamentsprogram för företagsledningen förlängts för ytterligare en
treårsperiod med start 2008.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 25 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl. Alingsås, Borås, Kungsbacka,
Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland (Värnamo,
Jönköping, Växjö, Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX -
Nordiska listan Large cap.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2007