Tillväxt i Castellums förvaltningsresultat 6%

 • Hyresintäkterna för perioden januari - juni 2007 uppgick till 1
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 674 Mkr (668),
   motsvarande 4,11 kronor (4,07) per aktie.
  * Förvaltningsresultatet förbättrades med 6% till 442 Mkr (417),
   motsvarande 2,70 kronor (2,54) per aktie.
  * Nettouthyrningen har under perioden haft en fortsatt positiv
   utveckling och uppgick till 58 Mkr (41).
  * Under perioden har investeringstakten varit fortsatt hög och
   uppgick till 1 492 Mkr (834).

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 442 Mkr (417), motsvarande
2,70 kr (2,54) per aktie. Förbättringen uppgick till 6%.

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till 374 Mkr (325) respektive 120 Mkr (168). Efter avdrag för skatt
om 262 Mkr (242) uppgick det redovisade resultatet till 674 Mkr
(668), motsvarande 4,11 kr (4,07) per aktie.

Under perioden har investerats för 1 492 Mkr (834), varav 995 Mkr
(361) avser förvärv och 497 Mkr (473) avser ny-, till- och
ombyggnation. Vidare har 2 fastigheter (7) sålts för ett sammanlagt
försäljningspris om 6 Mkr (126) vilket gav 2 Mkr (29) i realiserat
resultat.

"Projektportföljen utvecklas väl med många större och mindre projekt,
vilket på längre sikt kommer att förbättra förvaltningsresultatet"
säger VD Håkan Hellström. "I det korta perspektivet ser vi nu
negativa effekter av stigande marknadsräntor" tillägger Håkan
Hellström.

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2007