Fortsatt tillväxt i Castellums förvaltningsresultat

  • Hyresintäkterna för perioden januari - september 2007 uppgick till
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 848 Mkr (836),
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 5% till 698 Mkr (662),
  • Nettouthyrningen har under perioden haft en fortsatt positiv
  • Under perioden har investeringstakten varit fortsatt hög och

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 698 Mkr (662), motsvarande
4,26 kr (4,04) per aktie. Förbättringen uppgick till 5%.

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till 375 Mkr (356) respektive 104 Mkr (119). Periodens resultat efter
skatt uppgick till 848 Mkr (836), motsvarande 5,17 kr (5,10) per
aktie.

Under perioden har investerats för 2 093 Mkr (1 545), varav 1 367 Mkr
(877) avser förvärv och 726 Mkr (668) avser ny-, till- och
ombyggnation. Vidare har 3 fastigheter (9) sålts för ett sammanlagt
försäljnings-pris om 35 Mkr (179) vilket gav 1 Mkr (39) i realiserat
resultat.

"Såväl hyresmarknaden generellt som nettouthyrningen i Castellum är
fortsatt stark och det är med glädje vi kan välkomna drygt 200 nya
kunder sedan årsskiftet" säger VD Håkan Hellström.

En valberedning har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och
utgörs av: Lars Öhrstedt representerande AFA Försäkring, Åsa Nisell
representerande Swedbank Robur, Lars-Åke Bokenberger representerande
AMF Pension samt styrelsens ordförande Jan Kvarnström.

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2007