Castellum investerar för 169 Mkr

Castellum har, genom helägda dotterbolag, dels beslutat om
nybyggnation för 98 Mkr, dels förvärvat 4 kommersiella fastigheter
för 71 Mkr

Efter att hyresavtal tecknats har Fastighets AB Brostaden inlett
projektering av en anläggning för försäljning och service av bilar.
Anläggningen kommer att uppföras i Smista Allé, Stockholm. Den totala
uthyrningsbara ytan uppgår till ca 4 800 kvm och investeringen
beräknas uppgå till 60 Mkr. Inflyttning är planerad till hösten 2008.
Vidare har Brostaden inlett projektering av ett parkeringsdäck för
att ge parkeringsmöjligheter för såväl den planerade som de
befintliga bilhandel- och bilserviceanläggningarna. P-däcket kommer
att uppföras i fem våningar med en total yta om ca 7 800 kvm vilket
beräknas ge ca 300 p-platser. Investeringen beräknas uppgå till 38
Mkr.

Fastighets AB Brostaden har förvärvat en lager/industrifastighet i
Spånga/Stockholm för 24 Mkr varav 4 Mkr avser övertagen uppskjuten
nominell skatteskuld då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Den
uthyrningsbara ytan uppgår till ca 4 000 kvm. Fastigheten har ett bra
läge med närhet till Spånga centrum, pendeltågstation och ett flertal
busslinjer. Fastigheten är i princip fullt uthyrd. Avtal har tecknats
och tillträde har skett.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en kontorsfastighet i
Fyrislund, Uppsala för 27 Mkr varav 6 Mkr avser övertagen uppskjuten
nominell skatteskuld då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Den
uthyrningsbara ytan uppgår till ca 2 200 kvm. Fastigheten är fullt
uthyrd. Avtal har tecknats och tillträde har skett.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en industrifastighet om ca 1 100
kvm för 13 Mkr varav 3 Mkr avser övertagen uppskjuten nominell
skatteskuld då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Fastigheten är
belägen i Fosie industriområde i södra Malmö och har ett attraktivt
läge i nära anslutning till inre och yttre ringvägarna. Fastigheten
är i princip fullt uthyrd. Avtal har tecknats och tillträde har
skett.

Fastighets AB Corallen har förvärvat en kontorsfastighet i Linköping
för 7 Mkr. Fastigheten är belägen i området Mjärdevi Science Park.
Förutom den befintliga uthyrningsbara ytan om ca 600 kvm finns
ytterligare ca 2 000 kvm outnyttjad byggrätt. Fastigheten är fullt
uthyrd. Avtal har tecknats och tillträde har skett.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 3 december 2007, kl 15.45.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 27 miljarder kronor och
utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av
sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Alingsås, Borås, Kungsbacka,
Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland
(Jönköping, Linköping, Växjö, Linköping). Castellum är noterat på OMX
Nordiska Börs i Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil
0706-94 74 50