Castellum investerar för 399 Mkr

Castellum har, genom helägda dotterbolag, dels beslutat om
nybyggnationer för 247 Mkr, dels förvärvat 4 kommersiella fastigheter
för 152 Mkr

Efter att hyresavtal tecknats har Eklandia Fastighets AB påbörjat
byggnation av två anläggningar på Hisingen i Göteborg. En
logistikanläggning om ca 15 500 kvm, varav kontor ca 1 500 kvm, för
produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård till en beräknad
investering om 115 Mkr och en fullserviceanläggning om ca 4 500 kvm
för försäljning och service av bilar till en beräknad investering om
75 Mkr. Båda nybyggnadsprojekten beräknas vara klara för inflyttning
vid årsskiftet 2008/2009.

Aspholmen Fastigheter AB har påbörjat byggnation på ett markområde i
Örebro som ligger i direkt anslutning till arbetsområdet Aspholmen.
Första etappen omfattar ca 3 400 kvm uthyrningsbar yta för
verksamheter i likhet med arbetsområdet i övrigt, d v s kontor,
sällanköpshandel och olika former av serviceverksamheter.
Investeringen beräknas uppgå till 34 Mkr och den första inflyttningen
är planerad till slutet av 2008.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en lager/logistikfastighet om ca
7 400 kvm för 67 Mkr varav 12 Mkr avser övertagen uppskjuten nominell
skatt då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Fastigheten som är
fullt uthyrd är belägen på Väla Södra i Helsingborg. Avtal har
tecknats och tillträde har skett under slutet av föregående år.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en lager/industrifastighet om
ca 2 700 kvm för 16 Mkr varav 2 Mkr avser övertagen uppskjuten
nominell skatt då förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Fastigheten
är belägen inom Broby-området i Märsta/Stockholm. Avtal har tecknats
och tillträde har skett under slutet av föregående år.

Inom området Tunbytorp i Västerås har Aspholmen Fastigheter AB
förvärvat resp. påbörjat följande:
- Förvärv av en kontors/butiksfastighet om ca 5 200 kvm för 60 Mkr
varav 9 Mkr avser övertagen uppskjuten nominell skatt då förvärvet
gjorts genom en bolagsaffär. Avtal har tecknats och tillträde har
skett under januari 2008.
- Förvärv av en lager/industrifastighet om ca 1 100 kvm för 9 Mkr.
Avtal har tecknats och tillträde har skett under januari 2008.
- Påbörjat byggnation av en anläggning om ca 2 500 kvm för
försäljning och service av bilar till en beräknad investering om 23
Mkr. Inflyttning är planerad till slutet av 2008.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 27 miljarder kronor och
utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av
sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Alingsås, Borås, Kungsbacka,
Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland
(Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX
Nordiska Börs i Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil
0706-94 74 50