Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 5% och utdelningen föreslås till 3,00 kronor

  • Hyresintäkterna 2007 uppgick till 2 259 Mkr (2 014 Mkr föregående
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 487 Mkr (1 674),
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 5% till 924 Mkr (883),
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor (2,85) per aktie,

Årets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 924 Mkr (883), motsvarande
5,63 kr (5,38) per aktie. Förbättringen uppgår till 5% och är en
effekt av förbättrat driftsöverskott i förvaltningen och av
genomförda investeringar, men har begränsats av högre räntekostnader.
Under året uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat till
920 Mkr (1 145) respektive 99 Mkr (178).

Under året har investerats för 2 598 Mkr (2 283), varav 1 514 Mkr (1
292) avser förvärv och 1 084 Mkr (991) ny-, till- och ombyggnationer.

"Trots höga krav på avkastning har Castellum kunnat investera för 2,6
miljarder kronor under 2007 och har ytterligare nästan 1 miljard i
pågående ny-, till- och ombyggnation." säger VD Håkan Hellström i en
kommentar.

 Vid dagens styrelsesammanträde beslutades att föreslå årsstämman
 följande:
 -   en utdelning om 3,00 kronor per aktie och att tisdagen den 1
 april 2008 skall vara avstämningsdag för utdelning,
 -   att styrelsen ges förnyat mandat att besluta om förvärv och
 överlåtelse av egna aktier.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2007