Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Castellum AB

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans
beslut, består av Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, Åsa
Nisell, representerande Swedbank Robur Fonder, Lars-Åke Bokenberger
representerande AMF Pension och Castellums styrelse-ordförande Jan
Kvarnström. Valberedningens ordförande är Lars Öhrstedt.

Valberedningen föreslår efter avslutat arbete omval av
styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander
Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson, Göran
Lindén och Mats Wäppling. Till styrelsens ordförande föreslås omval
av Jan Kvarnström.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 27 miljarder kronor och
utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av
sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Alingsås, Borås, Kungsbacka,
Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland
(Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX
Nordiska Börs i Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, valberedningens
ordförande. Tfn 08-696 40 50
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899