Årsredovisning 2007

Castellums årsredovisning 2007 finns nu att läsa på hemsidan.
Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort för att vara klar för utskick till aktieägarna från den 25 februari.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 28 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Alingsås, Borås, Kungsbacka, Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61