Castellums årsredovisning 2007 finns nu på hemsidan www.castellum.se

Castellums årsredovisning 2007 finns nu att läsa på hemsidan.
Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort för att vara klar
för utskick till aktieägarna från den 25 februari.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 28 miljarder kronor och
utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av
sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Alingsås, Borås, Kungsbacka,
Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland
(Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX
Nordiska Börs i Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61