Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 27 mars 2008 kommer bl a
följande förslag att framläggas:

  * En utdelning om 3,00 kronor per aktie och tisdagen den 1 april
   2008 som avstämningsdag för utdelning.
  * Till styrelseledamöter föreslås omval av samtliga nuvarande
   styrelseledamöter, d v s Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne
   Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer
   Jacobson, Göran Lindén och Mats Wäppling. Till styrelsens
   ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström. Vidare föreslås att
   arvodet till styrelsen skall höjas till 1 740 000 kronor, varav
   450 000 kronor till styrelsens ordförande och 215 000 kronor till
   envar av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar
   ersättning för utskottsarbete.
  * En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2009 enligt
   tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens
   ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största
   ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av
   tredje kvartalet 2008 och be dem utse en ledamot vardera till
   valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med
   styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra
   valberedningen.
 * Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  * Förnyat mandat om förvärv och överlåtelse av egna aktier under
   tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse