Årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs årsstämma den 27 mars 2008 fastställdes styrelsens
förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 3,00 kronor
per aktie. Tisdagen den 1 april 2008 fastställdes som avstämningsdag
för utdelning.

Stämman beslutade omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter d v s
Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson,
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson, Göran Lindén och
Mats Wäppling. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Kvarnström.
Vidare beslutade stämman att arvodet till styrelsen skall höjas till
1 740 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och
215 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen
inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2009 års
stämma enligt tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att
styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största
ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av
tredje kvartalet 2008 och be dem utse en ledamot vardera till
valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med
styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra
valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras
i Castellums delårsrapport för årets tre första kvartal.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen, att - i syfte
att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa
årsstämma, förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga
aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen
att i samma syfte under tiden intill nästa årsstämma överlåta egna
aktier som bolaget innehar.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 28 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm,
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping,
Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs
i Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.