Castellum investerar för 238 Mkr

Castellum har, genom helägda dotterbolag, dels beslutat om ny-, till
och ombyggnationer för 215 Mkr, dels förvärvat en kommersiell
fastighet för 23 Mkr.

Fastighets AB Brostaden har påbörjat ombyggnation av en befintlig
fastighet i Mariehäll, Stockholm. Den befintliga industrifastigheten
kommer att byggas om till en modern handelsfastighet med hem- och
inredningsgalleria varav ca 50% av ytan redan har kontrakterats.
Totalt kommer 14 900 kvm att konverteras till en beräknad investering
om 130 Mkr. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd i slutet av
2009.

Brostaden har i samband med förlängning av ett större hyresavtal
påbörjat en modernisering av befintliga kontorsytor i Elektronikbyn i
Kista, Stockholm. Åtgärderna omfattar bl a att länka samman två
fastigheter och i den nya delen inryms entré och konferenslokaler.
Ombyggnationen beräknas vara färdigställd vid halvårsskiftet 2009 och
investeringen beräknas uppgå till 40 Mkr.

Vidare har Brostaden påbörjat projektering av en ny gång- och
cykelbro över E4 vid Smista Allé i anslutning till Kungens Kurva.
Bron ökar tillgängligheten mellan allmänna kommunikationer och Smista
Allé där Brostaden har ca 66 000 kvm outnyttjade byggrätter.
Investeringen beräknas uppgå till 20 Mkr.

Aspholmen Fastigheter AB har påbörjat ny- och ombyggnation av två
befintliga fastigheter, en i området Tunbytorp i Västerås och en i
området Holmen i Örebro. Den sammanlagda investeringen beräknas uppgå
till 25 Mkr.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en lager/industrifastighet om
3 600 kvm för 23 Mkr. Fastigheten som ligger i Malmö har ett bra
kommunikationsläge med anslutning till ring- och motorvägar och är
fullt uthyrd. Avtal har tecknats och tillträde har skett under
februari månad.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 28 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad)
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping,
Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs i
Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör. Tfn 0706-94 74 50

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.