Bra tillväxt i Castellums förvaltningsresultat men prisuppgången på fastigheter bruten

  • Hyresintäkterna för perioden januari - mars 2008 uppgick till 605
   * Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 Mkr (190),
     motsvarande 0,05 kronor (1,16) per aktie.
   * Förvaltningsresultatet förbättrades med 9 % till 225 Mkr (206),
     motsvarande 1,37 kronor (1,26) per aktie.

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 225 Mkr (206), motsvarande
1,37 kr (1,26) per aktie. Förbättringen uppgick till 9 % och beror på
högre hyresintäkter och effekten av genomförda investeringar, men har
begränsats av högre räntekostnader.

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till -171 Mkr (33) respektive -44 Mkr (22). Periodens resultat efter
skatt uppgick till 9 Mkr (190), motsvarande 0,05 kr (1,16) per aktie.

Under perioden har investerats för 415 Mkr (894), varav 302 Mkr (227)
avser ny-, till- och ombyggnation och 113 Mkr (667) avser förvärv.

"Tillväxten i kassaflöden från den löpande verksamheten har varit
god, trots stigande räntor" säger VD Håkan Hellström i en kommentar.
"Den långvariga prisuppgången på kommersiella fastigheter verkar dock
vara bruten" tillägger Håkan Hellström.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2008

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 28 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping,
Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs i
Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.