Castellum investerar för 950 Mkr

Castellum har genom helägda dotterbolag förvärvat fastigheter för 768
Mkr och beslutat om ny-, till- och ombyggnationer för 182 Mkr

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat 9 fastigheter i centrala
Örebro för 562 Mkr, motsvarande ca 11 300 kr/kvm. Den uthyrningsbara
ytan uppgår till ca 49 500 kvm varav 39 100 kvm består av kontor, 2
400 kvm butik, 6 400 kvm hotell samt 1 600 kvm industri.
Fastigheterna centrala läge i Örebro är ett bra komplement till
Aspholmens nuvarande bestånd. Tillträde sker under juli 2008.

Aspholmen har på en befintlig fastighet i Västerås påbörjat en
nybyggnation av en kontorsbyggnad vid entrén till området
Kopparlunden. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till ca
2 100 kvm varav avtal har tecknats på en större del. Investeringen
beräknas uppgå till 30 Mkr och vara färdigställd vid halvårsskiftet
2009. Vidare har Aspholmen påbörjat en ombyggnation av två befintliga
fastigheter i Västerås vid infarten till handelsområdet Hälla.
Investeringen beräknas uppgå till 20 Mkr och vara färdigställd under
första kvartalet 2009. I Bista industriområde, Örebro, har Aspholmen
för 13 Mkr förvärvat en industrifastighet med god tillgänglighet till
E18 och E20. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 4 400 kvm.

Efter att hyresavtal tecknats har Fastighets AB Brostaden inlett
byggnation av en bilhandel- och serviceanläggning i Smista Allé. Den
totala uthyrningsbara ytan uppgår till 4 500 kvm. Vidare har
Brostaden inlett byggnation av ett parkeringsdäck för ca 100
p-platser till den planerade anläggningen. Den totala investeringen
beräknas uppgå till 95 Mkr och vara färdigställd sommaren 2009.

Med ett attraktivt läge i industriområdet Högsbo, Göteborg, har Harry
Sjögren AB förvärvat en fullt uthyrd industrifastighet om ca 3 000
kvm varav 700 kvm kontor för 26 Mkr. I Alingsås har Harry Sjögren
förvärvat en fastighet för 26 Mkr om 3 300 kvm varav 2 000 kvm lager
och 1 300 kvm kontor. Fastigheten har god tillgänglighet till E20.
Byggnaden är fullt uthyrd.

I Hornaryds industriområde i Värnamo har Fastighets AB Corallen
förvärvat två moderna industribyggnader om totalt ca 9 700 kvm för 81
Mkr med tillträde vid halvårsskiftet 2008. Fastigheterna gränsar till
Corallens befintliga bestånd i området. I industriområdet Haga i
Jönköping har Corallen förvärvat två lager/industrifastigheter för
sammanlagt 38 Mkr. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 10 600
kvm och byggrätter om ca 6 400 kvm. I Kallerstads industriområde,
Linköping, har Corallen förvärvat en industrifastighet för 22 Mkr.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 3 400 kvm.

I Lund har Fastighets AB Briggen färdigställt en ny- och ombyggnation
för 20 Mkr av en befintlig fastighet om ca 5 600 kvm. Ny- och
ombyggnationen innebär dels modernisering av befintliga kontorsytor
och dels ombyggnation av laboratorieytor till moderna kontor. I
området Väla Södra i Helsingborg har Briggen påbörjat en nybyggnation
av en utställnings- och verkstadsbyggnad med flexibla
användningsområden om ca 2 100 kvm. Investeringen beräknas till 17
Mkr och beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2008/2009.

Merparten av förvärven har skett genom bolagsförvärv. Av förvärven om
768 Mkr avser 84 Mkr uppskjuten skatt.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 28 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping,
Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs Large Cap
i Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.