Tillväxt i förvaltningsresultatet och bra nettouthyrning men fortsatta fastighetsnedskrivningar

 • Hyresintäkterna för perioden januari - juni 2008 uppgick till 1
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 49 Mkr (674),
   motsvarande 0,30 kronor (4,11)  per aktie.
  * Förvaltningsresultatet förbättrades med 7 % till 473 Mkr (442),
   motsvarande 2,88 kronor (2,70) per aktie.
  * Investeringarna uppgick till 1 582 Mkr (1 492) varav 870 Mkr
   (995) avser förvärv och    712 Mkr (497) ny-, till- och
   ombyggnation.

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till
473 Mkr (442), motsvarande 2,88 kr (2,70) per aktie. Förbättringen
uppgick till 7 % och beror på högre hyresintäkter och effekten av
genomförda investeringar, men har begränsats av högre räntekostnader.

Nettouthyrningen uppgick till 62 Mkr (58).

För att spegla osäkerheten på fastighetsmarknaden har i den interna
värderingen avkastningskraven höjts även under andra kvartalet.
Totalt har fastigheterna skrivits ned med -467 Mkr (374).
Värdeförändringarna på derivat uppgick till 60 Mkr (120). Periodens
resultat efter skatt uppgick till 49 Mkr (674), motsvarande 0,30 kr
(4,11) per aktie.

"Nettouthyrningen och investeringstakten håller en fortsatt hög nivå
i Castellum. Under andra kvartalet har Castellum dessutom ökat det
långfristiga kreditutrymmet med två miljarder vilket säkerställer
möjligheten till en fortsatt hög investeringstakt i ett intressant
marknadsläge."
säger VD Håkan Hellström i en kommentar.

Bilaga: Delårsrapport januari - juni 2008

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 29 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping,
Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.