Castellum investerar för 434 Mkr

Castellum har genom helägda dotterbolag förvärvat 7 fastigheter för
302 Mkr och sålt en fastighet för 28 Mkr samt beslutat om ny-, till-
och ombyggnationer för 132 Mkr

I Uppsala har Aspholmen Fastigheter AB förvärvat fyra fastigheter
varav tre ligger i området Boländerna och en i Librobäck.
Fastigheterna är i princip fullt uthyrda och har en uthyrningsbar yta
om 18 500 kvm varav 12 500 kvm består av lager och 6 000 kvm kontor.
Investeringen uppgår till 193 Mkr. Aspholmen har sålt en byggrätt om
ca 20 000 kvm i Vaksala norr om Uppsala för 28 Mkr vilket motsvarade
bokfört värde.

Aspholmen har förvärvat en fullt uthyrd industrifastighet om 2 800
kvm för 12 Mkr i området Brandthovda i Västerås. Vidare har Aspholmen
påbörjat en tillbyggnad på en befintlig fastighet i centrala Uppsala.
Fastigheten består idag av 2 750 kvm kontor och tillbyggnaden kommer
att innebära ytterligare ca 700 kvm kontorsyta. Investeringen
beräknas uppgå till 17 Mkr och vara färdigställd under 2009.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen påbörjat nyproduktion av en
kontorsfastighet om 7 400 kvm på en befintlig byggrätt. Fastigheten
ligger i direkt anslutning till E4 i området A6. Corallen kommer
genom den nya byggnaden kunna erbjuda kontorsytor vilket efterfrågas
i Jönköping. Investeringen beräknas uppgå till 115 Mkr och vara
färdigställd under slutet av 2009.

Vidare har Corallen förvärvat en fullt uthyrd fastighet i Jönköping
för 23 Mkr i anslutning till E4. Den uthyrningsbara ytan är ca 1 700
kvm varav 700 kvm består av kontor och 1 000 kvm lager. På
fastigheten finns en byggrätt om ca 5 000 kvm.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en kontorsfastighet om 6 700 kvm
i området Berga vid norra infarten till Helsingborg. Fastigheten
gränsar till Briggens befintliga bestånd i området. Investeringen
uppgick till 74 Mkr.

Flertalet av förvärven har skett i bolagsform. Av förvärven om 302
Mkr avser 17 Mkr uppbokad, ej kassaflödes-påverkande uppskjuten
skatt.

För att möjliggöra framtida investeringar har Castellum under
september tecknat nya långfristiga kreditavtal om 500 Mkr utöver de
2 000 Mkr som tecknades under andra kvartalet.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 29 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping,
Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.