Förbättrat kassaflöde men fortsatta fastighetsnedskrivningar

  • Hyresintäkterna för perioden januari-september 2008 uppgick till

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till
739 Mkr (698), motsvarande 4,51 kr (4,26) per aktie. Förbättringen
uppgick till 6% och beror på högre hyresintäkter och effekten av
genomförda investeringar, men har begränsats av högre räntekostnader.
Nettouthyrningen uppgick till 70 Mkr (93).

För att spegla osäkerheten på fastighetsmarknaden har i den interna
värderingen avkastningskraven höjts även under tredje kvartalet.
Totalt har fastigheterna skrivits ned med -791 Mkr (375).
Värdeförändringarna på räntederivat uppgick till -195 Mkr (104).
Periodens resultat efter skatt uppgick till -172 Mkr (848),
motsvarande -1,05 kr (5,17) per aktie.

"Resultatutvecklingen är tudelad - förbättrat kassaflöde men
fortsatta fastighetsnedskrivningar" säger VD Håkan Hellström i en
kommentar. "I tider av turbulens och stora värdeförändringar är ett
starkt kassaflöde
och låg belåningsgrad allt viktigare" tillägger Håkan Hellström.

En valberedning har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och
utgörs av: Maj-Charlotte Wallin representerande AFA Försäkring,
Lars-Åke Bokenberger representerande AMF Pension, Carl Rosén
representerande Andra AP-fonden samt styrelsens ordförande Jan
Kvarnström.

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2008

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 29 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping,
Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.