Undervärdet i räntederivatportföljen ökar samtidigt som räntekostnaderna sjunker

Undervärdet i Castellums räntederivatportfölj har som en effekt av
kraftigt sjunkande
marknadsräntor ökat med ca 800 Mkr.

Castellum har en finanspolicy som innebär att maximalt 50% av
räntebärande lån får ha förfall inom 6 månader och att den
genomsnittliga räntebindningstiden skall vara mellan 0,5 - 3 år.
Policyn är till för att säkerställa ett lågt och stabilt
kassaflödesmässigt räntenetto över tid. För att verka inom givet
riskmandat enligt policyn förlängs lån med kort räntebindning genom
användandet av räntederivat, företrädesvis ränteswappar.

I enlighet med redovisningsreglerna IAS 39 skall räntederivat
marknadsvärderas, vilket innebär att det uppstår ett teoretiskt över-
eller undervärde om den avtalade räntan avviker från aktuell
marknads-ränta, där värdeförändringen i Castellums fall skall
redovisas över resultaträkningen. Vid beräkningen förväntas aktuella
marknadsräntor vara oförändrade under hela räntebindningstiden. Genom
att binda räntor på längre tid begränsas således den
kassaflödesmässiga ränterisken, medan risken för redovisningsmässiga
värdeförändringar ökar. Noterbart är att lån med lång räntebindning,
som är mindre flexibelt men ur risk- och räntehänseende jämställt med
förlängning via räntederivat, enligt gällande redovisningsregler
normalt ej marknadsvärderas.

De under senaste tiden dramatiskt sjunkande marknadsräntorna kommer
successivt att få en positiv effekt på räntenettot i Castellum.

Castellum har för närvarande ca 15 miljarder i räntebärande skulder
varav ca 9 miljarder med långa räntebindningar och ränteförfall i
intervallet 1 till 10 år. Det innebär, då långräntorna sedan oktober
sjunkit med mellan 1,6% - 2,3% beroende på löptider, att undervärdet
på räntederivatportföljen ökat med ca 800 Mkr sedan kvartalsbokslutet
30 september 2008 och uppgår för närvarande till ca 950 Mkr. Värdet
på räntederivatportföljen fluktuerar kraftigt i takt med förändrade
marknadsräntor och har tidigare varit som lägst sommaren 2005 med ett
undervärde om 546 Mkr utifrån en då underliggande låneportfölj om ca
9 miljarder.

Värdeförändringen, som är av redovisningskaraktär och ej
kassaflödespåverkande, påverkar ej belåningsgrad eller villkor i
Castellums befintliga kreditavtal.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 29 miljarder kronor
och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas
av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping,
Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Anette Engström, finansdirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-64 97
17

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.