Förbättrat förvaltningsresultat och ökad utdelning, men värdeförändringar medför redovisad förlust

 - Hyresintäkterna 2008 uppgick till 2 501 Mkr (2 259 Mkr föregående
 år).
 - Förvaltningsresultatet förbättrades med 5% till 973 Mkr (924),
 motsvarande 5,93 kronor (5,63) per
    aktie.
 - Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1 262 Mkr (920) och
 på räntederivat till -1 010 Mkr (99).
 - Årets resultat efter skatt uppgick till - 663 Mkr (1 487),
 motsvarande - 4,04 kronor (9,07) per aktie.
 - Styrelsen föreslår en utdelning om 3,15 kronor (3,00) per aktie,
 motsvarande en ökning om 5%.
 - Investeringarna uppgick till 2 738 Mkr (2 598) varav 1 212 Mkr (1
 514) avser  förvärv och 1 526 Mkr
   (1 084) ny-, till och ombyggnation.
 - Fastighetsvärdet uppgick till 29 165 Mkr (27 717) med en
 belåningsgrad om 50% (45%). Outnyttjat
    utrymme i långfristiga låneavtal uppgick till 1 702 Mkr (1 375).

Årets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 973 Mkr (924), motsvarande
5,93 kr (5,63) per aktie. Förbättringen uppgår till 5% och är en
effekt av förbättrat driftsöverskott i förvaltningen och av
genomförda investeringar, men har begränsats av högre räntekostnader.
Under året uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat till
-1 262 Mkr (920) respektive -1 010 Mkr (99).

Under året har investerats för 2 738 Mkr (2 598), varav 1 212 Mkr (1
514) avser förvärv och 1 526 Mkr (1 084) ny-, till- och
ombyggnationer.

"Årets förvaltningsresultat tillika kassaflöde är det högsta
någonsin" säger VD Håkan Hellström i en kommentar. "Värdenedgångarna
på fastigheter och derivat medför dock att Castellum redovisar
förlust för första gången" tillägger Håkan Hellström.

 Vid dagens styrelsesammanträde beslutades att föreslå årsstämman
 följande:
 -   en utdelning om 3,15 kronor per aktie och att tisdagen den 31
 mars 2009 skall vara avstämningsdag för utdelning,
 -   att styrelsen ges förnyat mandat att besluta om förvärv och
 överlåtelse av egna aktier.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2008

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 29 miljarder kronor och
utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av
sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland (Jönköping,
Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.