Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans
beslut, består av Maj-Charlotte Wallin, representerande AFA
Försäkring, Lars-Åke Bokenberger representerande AMF Pension, Carl
Rosén representerande Andra AP-fonden och Castellums
styrelseordförande Jan Kvarnström.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström,
Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén. Till
styrelsens ordförande föreslås Jan Kvarnström. Således föreslås för
omval samtliga nuvarande styrelseledamöter utom Mats Wäppling, som
har avböjt omval. Valberedningens motiverade yttrande till förslag
till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.castellum.se.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 525 000 kronor, varav 450
000 kronor till ordföranden och 215 000 kronor till envar av övriga
styrelseledamöter. Förslaget innebär att ersättningen per person är
oförändrad men att det totala arvodet minskar med 215 000 kronor då
antalet styrelseledamöter minskar med en person.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför
2010 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på likartat
sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre
största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid
utgången av det tredje kvartalet 2009 och ber dem utse en ledamot
vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör
valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 29 miljarder kronor och
utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av
sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala), och Östra Götaland (Jönköping,
Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Maj-Charlotte Wallin, representerande AFA Försäkring, valberedningens
ordförande. Tfn 08-696 40 00
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.