Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 kommer bl a
följande förslag att framläggas:

- En utdelning om 3,15 kronor per aktie och tisdagen den 31 mars 2009
som avstämningsdag för utdelning.

- Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Jan
Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén. Till
styrelsens ordförande föreslås Jan Kvarnström. Således föreslås för
omval samtliga nuvarande styrelseledamöter utom Mats Wäppling, som
har avböjt omval. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med
1 525 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden och 215 000
kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att
ersättningen per person är oförändrad men att det totala arvodet
minskar med 215 000 kronor då antalet styrelseledamöter minskar med
en person. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

- En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2010 enligt
tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens
ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade
eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av tredje kvartalet
2009 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar
sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största
ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren o s v. De
sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande
som sammankallande, skall utgöra valberedningen.

- Förnyat mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 29 miljarder kronor och
utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av
sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem
tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen
(Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping,
Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB
Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.