Förvaltningsresultatet på årsbasis över miljarden men nettouthyrningen försämras

- Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2009 uppgick till 669 Mkr
(605 Mkr motsvarande period föregående år).
- Förvaltningsresultatet förbättrades med 17% till 262 Mkr (225),
motsvarande 1,60 kronor (1,37) per aktie.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -397 Mkr (-171) och
på räntederivat till -109 Mkr (-44).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -177 Mkr (9),
motsvarande -1,08 kronor (0,05) per aktie.
- Investeringarna uppgick till 298 Mkr (415).
- Fastighetsvärdet uppgick till 29 066 Mkr (29 165 vid föregående års
utgång) med en belåningsgrad om 51% (50%).

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 262 Mkr (225), motsvarande
1,60 kr (1,37) per aktie. Förbättringen uppgår till 17% och är
framförallt en effekt av lägre räntenivåer, men har även påverkats
positivt av högre hyresintäkter och genomförda investeringar.
Nettouthyrningen uppgick till -22 Mkr (25). Under perioden har
investerats för 298 Mkr (415).

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till -397 Mkr (-171) respektive -109 Mkr (-44).

"Effekten av lågkonjunkturen blir allt tydligare med fler
uppsägningar och fortsatta nedskrivningar på fastigheterna men vi ser
också lägre räntor" säger VD Håkan Hellström i en kommentar.
"Resultatet från den löpande verksamheten, d v s
förvaltningsresultatet, har dock aldrig varit högre - på årsbasis för
första gången över miljarden" tillägger Håkan Hellström.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2009

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 29 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna
ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås,
Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsing-borg),
Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61
eller besök Castellums hemsida www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.