18% tillväxt i förvaltningsresultatet men fortsatt obalans på fastighetsmarknaden

 - Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2009 uppgick till 1 346
 Mkr (1 218 Mkr motsvarande period
    föregående år).
  - Förvaltningsresultatet förbättrades med 18% till 557 Mkr (473),
 motsvarande 3,40 kronor (2,88) per aktie.
  - Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -814 Mkr (-467) och
 på räntederivat till 68 Mkr (60).
  - Periodens resultat efter skatt uppgick till -133 Mkr (49),
 motsvarande -0,81 kronor (0,30) per aktie.
  - Investeringarna uppgick till 566 Mkr (1 582).
  - Fastighetsvärdet uppgick till 28 917 Mkr (29 165 vid föregående
 års utgång) med en belåningsgrad
    om 53% (50%).

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 557 Mkr (473), motsvarande
3,40 kr (2,88) per aktie. Förbättringen uppgår till 18% och är
framförallt en effekt av lägre räntenivåer, men har även påverkats
positivt av högre hyresintäkter och genomförda investeringar.
Nettouthyrningen uppgick till -27 Mkr (62). Under perioden har
investerats för 566 Mkr (1 582).

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till -814 Mkr (-467) respektive 68 Mkr (60).

"Även om den försämrade konjunkturen är klart synbar på
hyresmarknaden är tillväxten i förvaltningsresultatet mycket stark
och nettouthyrningen så här långt betydligt bättre än befarat" säger
VD Håkan Hellström i en kommentar. "Jag är också mycket nöjd med att
Castellum lyckats tillföra nya krediter om en miljard, vilket kan ses
som ett tecken på att kreditmarknaden börjar fungera mer normalt"
tillägger Håkan Hellström.

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2009

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 29 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna
ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås,
Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsing-borg),
Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61
eller besök Castellums hemsida www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.