Castellum investerar för 280 Mkr

Castellum har genom helägda dotterbolag beslutat om ny-, till- och
ombyggnationer för 270 Mkr samt förvärvat en byggrätt om 11 000 kvm
för 10 Mkr.

I Jönköping kommer Fastighets AB Corallen uppföra en byggnad för
dagligvaruhandel om totalt 11 000 kvm. Fastigheten, som är fullt
uthyrd, är välbelägen vid södra infarten till A6-området i Jönköping.
Investeringen beräknas uppgå till 105 Mkr och vara färdigställd
hösten 2010.

I Värnamo har Corallen påbörjat ombyggnation av handelsbyggnaden
Kärnan. Ombyggnationen innebär förutom upprustade lokaler även
investering i energibesparande teknik. Investeringen beräknas uppgå
till 21 Mkr och vara färdigställd vid årsskiftet 2009/2010.

Vidare har Corallen förvärvat 35 000 kvm mark med en möjlig byggrätt
om ca 11 000 kvm i Linköping för 10 Mkr.
I centrala Kungsbacka kommer Harry Sjögren AB genomföra en
nyproduktion av en kontorsbyggnad om 3 000 kvm. Fastigheten är fullt
uthyrd. Investeringen beräknas uppgå till 49 Mkr och vara
färdigställd under sista kvartalet 2010.

I Aspholmenområdet, Örebro, har Aspholmen Fastigheter AB påbörjat
nyproduktion av en kontorsbyggnad om 1 800 kvm. Fastigheten är fullt
uthyrd. Investeringen beräknas uppgå till 28 Mkr och vara
färdigställd första kvartalet 2010.

Vidare har Aspholmen påbörjat ombyggnation för befintlig hyresgäst i
en byggnad om 1 500 kvm i området Kopparlunden, Västerås.
Ombyggnationen innebär att äldre fabriksytor omvandlas till moderna
kontor. Investeringen beräknas uppgå till 15 Mkr och vara
färdigställd första kvartalet 2010.

I området Arendal, Göteborg, har Eklandia Fastighets AB påbörjat om-
och nybyggnation av en byggnad om 23 400 kvm för befintlig hyresgäst.
Investeringen innebär nyproduktion av 1 300 kvm samt modernisering av
delar av de befintliga lokalerna. Investeringen beräknas uppgå till
28 Mkr och vara färdigställd hösten 2009.

I Lund har Fastighets AB Briggen för befintlig hyresgäst påbörjat
ombyggnation i en kontorsbyggnad om 12 300 kvm. Investeringen
beräknas uppgå till 24 Mkr och vara färdigställd hösten 2009.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 29 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna
ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås,
Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg),
Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50
eller besök Castellums hemsida www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.