50:e kvartalet i rad med tillväxt i förvaltningsresultatet

- Hyresintäkterna för perioden januari-september 2009 uppgick till 2
022 Mkr (1 849 Mkr motsvarande
period föregående år).
- Förvaltningsresultatet förbättrades med 19% till 882 Mkr (739),
motsvarande 5,38 kronor (4,51)
per aktie.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -953 Mkr (-791) och
på räntederivat till 102 Mkr (-195).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 17 Mkr (-172),
motsvarande 0,10 kronor (-1,05) per aktie.
- Investeringarna uppgick till 849 Mkr (2 221).
- Fastighetsvärdet uppgick till 29 061 Mkr (29 165 vid föregående års
utgång) med en belåningsgrad
om 52% (50%).

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 882 Mkr (739), motsvarande
5,38 kr (4,51) per aktie. Förbättringen uppgår till 19% och är
framförallt en effekt av lägre räntenivåer, men har även påverkats
positivt av högre hyresintäkter och genomförda investeringar.
Nettouthyrningen uppgick till -27 Mkr (70). Under perioden har
investerats för 849 Mkr (2 221).

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till -953 Mkr (-791) respektive 102 Mkr (-195).

"En 19%-ig tillväxt i förvaltningsresultatet under en lågkonjunktur
är fantastiskt, men då skall beaktas de rekordlåga räntorna och att
effekten av den negativa nettouthyrningen ännu inte syns i
resultatet." säger VD Håkan Hellström i en kommentar.

En valberedning har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och
utgörs av: Maj-Charlotte Wallin representerande AFA Försäkring, Paul
Frentrop representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Lars-Åke
Bokenberger representerande AMF Pension samt styrelsens ordförande
Jan Kvarnström.

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2009

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 29 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna
ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås,
Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsing-borg),
Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47
12 61
eller besök Castellums hemsida www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.