Tillväxt i förvaltningsresultat om 16% möjliggör ett utdelningsförslag om 3,50 kronor per aktie

  • Hyresintäkterna 2009 uppgick till 2 694 Mkr (2 501 Mkr föregående år).

Årets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive värdeförändringar och
skatt, uppgick till 1 130 Mkr (973), motsvarande 6,89 kr (5,93) per aktie.
Förbättringen uppgår till 16% och är framförallt en effekt av lägre räntenivåer,
men har även påverkats positivt av högre hyresintäkter och genomförda
investeringar. Under året uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat
till -1 027 Mkr (-1 262) respektive 102 Mkr (-1 010).

Under året har investerats för 1 165 Mkr (2 738), varav 126 Mkr (1 212) avser
förvärv och 1 039 Mkr (1 526) ny-, till- och ombyggnationer.

"2009 blev ett fantastiskt bra år, främst utifrån låga räntor och en betydligt
bättre hyresmarknad än befarat. Helt avgörande för 2010 är styrkan i
konjunkturförstärkningen samt när och hur stor ränteuppgången blir." säger VD
Håkan Hellström i en kommentar.

Vid dagens styrelsesammanträde beslutades att föreslå årsstämman bl a följande:
-         en utdelning om 3,50 kronor per aktie med tisdagen den 30 mars 2010
som avstämningsdag,
-         ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, vilket i
princip är en förlängning av nuvarande program,
-         att styrelsen ges förnyat mandat att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2009

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 29 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda
dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:
Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund,
Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

[HUG#1375295]