Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut, består
av Maj-Charlotte Wallin, representerande AFA Försäkring, Lars-Åke Bokenberger
representerande AMF Pension, Paul Frentrop representerande Stichting
Pensioenfonds ABP och Castellums styrelseordförande Jan Kvarnström.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, d v s Jan
Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén, samt nyval av Johan
Skoglund (VD och koncernchef i JM AB). Till styrelsens ordförande föreslås omval
av Jan Kvarnström.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 825 000 kronor, varav 475 000 kronor
till ordför-anden och 225 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet ökar med 300 000 kronor från
föregående år till följd av att styrelsen föreslås utökas med en ledamot och det
individuella styrelsearvodet föreslås höjas med cirka fem procent.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2011 års
årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på
annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2010 och ber dem
utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande
utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 29 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda
dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:
Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund,
Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Maj-Charlotte Wallin, valberedningens ordförande. Tfn 08-696 40 50
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

[HUG#1373604]