Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 kommer bl a följande
förslag att framläggas:

  * En utdelning om 3,50 kronor per aktie och tisdagen den 30 mars 2010 som
   avstämningsdag för utdelning.
  * Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström,
   Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
   Christer Jacobson och Göran Lindén samt nyval av Johan Skoglund (VD och
   koncernchef i JM AB). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan
   Kvarnström. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med 1 825 000 kronor,
   varav 475 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till envar av
   övriga styrelseledamöter.
  * En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2011 enligt tidigare
   tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i
   uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt
   kända ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2010 och be dem utse en
   ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse
   ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren o s v. De sålunda utsedda
   ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall
   utgöra valberedningen.
  * Införande av ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, d v
   s koncernledningen, innebärande i princip en förnyelse av det treåriga
   incitamentsprogram som tidigare gällt inom Castellum under flera perioder.
  * Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
   aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 29 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda
dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:
Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund,
Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

[HUG#1385342]