Årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs årsstämma den 25 mars 2010 fastställdes styrelsens förslag
till vinstdisposition innebärande en utdelning om 3,50 kronor per aktie.
Tisdagen den 30 mars 2010 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade omval av nuvarande styrelseledamöter Jan Kvarnström, Per
Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Christer Jacobson och Göran Lindén samt nyval av Johan Skoglund. Till styrelsens
ordförande omvaldes Jan Kvarnström. Vidare beslutade stämman att arvodet till
styrelsen skall utgå med 475 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000
kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna, totalt 1 825 000 kronor.
Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2011 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Stämman godkände vidare styrelsens förslag till nytt
incitamentsprogram för ledande befattningshavare, vilket i princip är en
förnyelse av nuvarande program.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, i syfte att justera
bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid
eller för finansiering av fastighetsinvesteringar, under tiden intill nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 29 miljarder kronor och utgörs av
kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag
med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl
Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg),
Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland
(Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

[HUG#1397927]