Alltmer stabiliserad marknad, men försämrat förvaltningsresultat

  • Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2010 uppgick till 674 Mkr (669

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive värdeförändringar
och skatt, uppgick till 234 Mkr (262), motsvarande 1,43 kr (1,60) per aktie.
Försämringen uppgår till 11% och är framförallt en effekt av högre kostnader om
ca 25 Mkr för snöröjning och uppvärmning. Under perioden uppgick
värdeförändringar på fastigheter och derivat till 46 Mkr
(-397) respektive -53 Mkr (-109).

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 2 Mkr (-22). Periodens
investeringar uppgick till 255 Mkr (298), varav 83 Mkr (0) avser förvärv och
173 Mkr (298) ny-, till- och ombyggnationer.

"Castellum har en god intjäning, men det är aldrig tillfredsställande att visa
en negativ tillväxt i förvaltningsresultatet - vi är inte vana vid det!" säger
VD Håkan Hellström i en kommentar. "Vi ser dock tendenser till en allt bättre
hyres- och fastighetsmarknad med intressanta affärsmöjligheter" tillägger
Hellström.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2010

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex
helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:
Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund,
Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.