Brostaden - Årets GreenBuilding Partner i Europa

Castellums dotterbolag Fastighets AB Brostaden har fått utmärkelsen
GreenBuilding Corporate Partner of the year in Europe. Utmärkelsen är ett bevis
på bolagets lyckosamma arbete med energibesparingar. Brostaden har sänkt
energianvändningen med i genomsnitt 39% i sina 90 fastigheter.

I tävlingen deltog ett 100-tal europeiska företag som bedömdes både avseende
kvantitativa och kvalitativa kriterier.

För mer information om utmärkelsen se www.brostaden.se.

Brostaden ingår i Castellum-koncernen som arbetar med miljöfrågorna sedan mitten
av 90-talet med fokus på energibesparingar och miljöinventering av
fastigheterna.

Två av Castellums dotterbolag - Fastighets AB Brostaden och Harry Sjögren AB -
har som första respektive tredje fastighetsbolag i Europa utsetts till
GreenBuilding Corporate Partner vilket innebär att bolaget sänkt
energiförbrukningen med minst 25% i minst 30% av fastighetsbeståndet. I
Castellumkoncernen finns totalt 80 GreenBuilding-klassade fastigheter om 398
tkvm.

Eklandia Fastighets AB tilldelades under 2009 Sveriges första
BREEAM-certifiering för en fastighet på Hisingen i Göteborg. Fastigheten
färdigställdes i samarbete med Toyota.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex
helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:
Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund,
Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Anders Nilsson, verkställande direktör Fastighets AB Brostaden, tfn 08-602 33 19
Håkan Hellström, verkställande direktör Castellum AB, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.