Castellum investerar för 217 Mkr och säljer för 57 Mkr

Investeringar

Vid årets ingång fanns ny-, till- och ombyggnadsprojekt med en återstående
investeringsvolym om ca 550 Mkr. Därefter har beslutats och igångsatts större
projekt om totalt 134 Mkr till en genomsnittlig direktavkastning om drygt 10%
vid målsatt uthyrningsgrad.

I området Boländerna och fastigheten Galleria Draget i Uppsala, har påbörjats
dels en nybyggnation av 4 300 kvm butiksytor, dels en ombyggnation av 9 700 kvm
butiksytor. Hyresavtal har tecknats på ca 30% av ytorna och förhandlingar pågår
på ytterligare ca 20%. Investeringen, som beräknas vara helt färdigställd andra
kvartalet 2011, beräknas uppgå till 64 Mkr.

I samma område har påbörjats en fullt uthyrd nyproduktion av 1 600 kvm
butiksytor för 15 Mkr. I Örebro på Aspholmen har påbörjats en fullt uthyrd
nyproduktion av 1 700 kvm butiksytor för 15 Mkr. Båda nyproduktionerna beräknas
vara färdigställda under hösten 2010. På Hisingen i Göteborg investeras 21 Mkr i
2 000 kvm nya butiksytor. Lokalerna, som beräknas vara färdigställda under sista
kvartalet 2010, är fullt uthyrda. I centrala Malmö har påbörjats ombyggnation av
2 300 kvm kontorsytor för en ny hyresgäst. Investeringen beräknas uppgå till 19
Mkr och vara färdigställd under hösten 2010.

I Bäckebol-området, med närhet till E6, i Göteborg har i slutet av mars en
tomträtt förvärvats för 83 Mkr. Förvärvet innefattar tre fullt uthyrda byggnader
om sammanlagt 22 700 kvm, varav 20 900 kvm lager.

Försäljningar

I området Backa i Göteborg har fyra mindre lager- och kontorsfastigheter om
totalt ca 9 000 kvm sålts för 57 Mkr, motsvarande 12% över värderingen vid
årsskiftet. Försäljningarna innebar en vinst om 6 Mkr och en positiv påverkan på
uppskjuten skatt om 3 Mkr.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och
adresser redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex
helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:
Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund,
Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.