Fortsatt förbättrad hyres- och fastighetsmarknad samt stabil intjäning

  • Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2010 uppgick till 1 367 Mkr (1

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive värdeförändringar och
skatt, uppgick till 537 Mkr (557), motsvarande 3,27 kr (3,40) per aktie.
Försämringen uppgår till 4% och är framförallt en effekt av högre kostnader för
snöröjning och uppvärmning första kvartalet. Förvaltningsresultatet för det
andra kvartalet isolerat förbättrades med 3%. Den förbättrade efterfrågan och
stigande transaktionsvolymen har medfört något lägre avkastningskrav. Castellum
har därför justerat upp fastighetsvärdena med ca 360 Mkr motsvarande ca 1%.

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 11 Mkr (-27). Periodens
investeringar uppgick till 456 Mkr (566), varav 83 Mkr (0) avser förvärv och
373 Mkr (566) ny-, till- och ombyggnationer.

"Både hyresmarknaden och fastighetsmarknaden följer väl utvecklingen i svensk
ekonomi. Efterfrågan på lokaler är fortsatt god medan uppsägningar och konkurser
successivt minskar. Fastighetsmarknaden visar tydliga tecken på återhämtning med
svagt stigande fastighetspriser som följd" säger VD Håkan Hellström i en
kommentar.

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2010

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex
helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:
Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund,
Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
 		
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE